در حال بارگذاری فایل ...
اپ آهن سداددسترسی آسان‌تر
ورق های گالوانیزه

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمتها و آگاهی از تخفیفات با شماره های دفتر فروش آهن سداد تماس بگیرید.

قیمت ورق گالوانیزه 

 

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
265,600
0
 
2.5 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
290,190
0
 
2 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
265,600
0
 
3 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
310,560
0
 
3 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
310,560
0
 
2.5 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
289,450
0
 

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
297,710
0
 
0.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
283,030
0
 
0.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
283,030
0
 
0.6 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
264,680
0
 
0.6 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
264,680
0
 
0.7 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
251,840
0
 
0.7 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
251,840
0
 
0.8 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,920
0
 
0.8 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,920
0
 
0.9 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,000
0
 
0.9 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,000
0
 
1 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,920
0
 
1 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,920
0
 
1.25 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
249,090
0
 
1.25 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
249,090
0
 
1.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
251,840
0
 
1.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
249,090
0
 
2 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
260,100
0
 
2 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
260,100
0
 

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.3 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
356,430
0
 
0.35 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
342,670
0
 
0.4 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
328,900
0
 
0.4 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
328,900
0
 
0.45 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
296,790
0
 
0.45 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
296,790
0
 
0.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
309,640
0
 
0.5 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
283,030
0
 
0.55 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
278,450
0
 
0.55 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
278,450
0
 
0.6 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
275,690
0
 
0.6 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
264,680
0
 
0.7 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
255,510
0
 
0.7 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
255,510
0
 
0.8 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
246,340
0
 
0.8 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
246,340
0
 
0.9 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
248,170
0
 
0.9 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
248,170
0
 
1 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
247,250
0
 
1 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
249,090
0
 
1.25 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
249,090
0
 
1.25 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
249,090
0
 
1.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
251,840
0
 

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
301,380
0
 
0.4 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
296,790
0
 
0.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
280,280
0
 
0.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
280,280
0
 
0.6 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
264,680
0
 
0.6 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
263,770
0
 
0.7 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
249,090
0
 
0.7 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
249,090
0
 
0.8 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
248,170
0
 
0.8 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
248,170
0
 
0.9 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
247,250
0
 
0.9 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
247,250
0
 
1 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
248,170
0
 
1 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
247,250
0
 
1.25 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
246,340
0
 
1.25 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
246,340
0
 
1.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
247,250
0
 
1.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
247,250
0
 
2 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
248,170
0
 
2 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
248,170
0
 
2.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
283,030
0
 
2.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
283,030
0
 

قیمت ورق گالوانیزه تاراز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.4 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
297,710
0
 
0.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
283,030
0
 
0.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
283,030
0
 
0.6 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
264,680
0
 
0.6 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
264,680
0
 
0.7 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
251,840
0
 
0.7 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
251,840
0
 
0.8 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,920
0
 
0.8 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,920
0
 
0.9 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,000
0
 
0.9 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,000
0
 
1 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,920
0
 
1 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
250,000
0
 
1.2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
249,090
0
 
1.2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
249,090
0
 
1.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
251,840
0
 
1.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
249,090
0
 
2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
260,100
0
 
2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/12
260,100
0
 

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.7 1250 دشتستان رول کارخانه کیلوگرم 1401/7/27
235,780
+0.8%
 
1 1250 دشتستان رول کارخانه کیلوگرم 1401/7/27
233,950
+0.4%
 
0.45 1250 دشتستان رول کارخانه کیلوگرم 1401/7/23
287,160
0
 
1 1000 دشتستان رول کارخانه کیلوگرم 1401/8/8
233,950
+6.2%
 
0.7 1000 دشتستان رول کارخانه کیلوگرم 1401/8/10
234,870
-0.4%
 
0.8 1250 دشتستان رول کارخانه کیلوگرم 1401/7/27
233,950
0
 
0.6 1250 دشتستان رول کارخانه کیلوگرم 1401/7/25
245,880
+0.4%
 
0.8 1000 دشتستان رول کارخانه کیلوگرم 1401/8/8
233,950
0
 
0.9 1250 دشتستان رول کارخانه کیلوگرم 1401/7/27
233,950
+0.4%
 
0.9 1000 دشتستان رول کارخانه کیلوگرم 1401/8/3
233,950
-4.1%
 
0.88 1250 دشتستان رول کارخانه کیلوگرم 1401/8/3
233,950
0

ــــــــــــ با خیال راحت خرید کنید ــــــــــــ
 در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید

آدرس: بازارآهن شادآباد،خ مدائن،تقاطع بلوار طاووس،نبش مجتمع صنعتی جبارزاده،پلاک۴۵
شماره تماس:
۰۲۱۶۶۱۳۹۲۵۰
۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۱ ۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۲ ۰۹۱۲۲۸۲۰۸۹۷ ۰۹۱۲۸۸۲۰۷۹۸ ۰۹۱۲۸۳۸۰۶۷۵
شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
یک‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دوشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
سه‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
چهارشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
پنج‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
جمعه
۱۰:۰۰ - ۱۴:۳۰
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آهن سداد می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین