در حال بارگذاری فایل ...
اپ آهن سداددسترسی آسان‌تر
انواع لوله

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمتها و آگاهی از تخفیفات با شماره های دفتر فروش آهن سداد تماس بگیرید.

قیمت لوله داربست 

لوله داربستی اصفهان

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ 2 6متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
198,170
+0.9%
 
1/2 1 اینچ 2.5 6متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
198,170
+0.9%
 
1/2 1 اینچ 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
198,170
0
 

لوله داربستی تهران

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ 2 6متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
+0.2%
 
1/2 1 اینچ 2.5 6متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
+0.4%
 
1/2 1 اینچ 3 6متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
205,510
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 2

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 2 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
2,491,750
0
 
1 1/4 اینچ 2 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
3,169,500
0
 
3 1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
8,023,420
0
 
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
5,116,980
0
 
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
208,260
0
 
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
255,050
0
 
1/2 اینچ 2 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
1,694,390
0
 
3/4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
208,260
0
 
3/4 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
255,050
0
 
3/4 اینچ 2 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
1,824,320
0
 
1 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
253,220
0
 
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
2 اینچ 2 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
4,534,980
0
 
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
3 اینچ 2 6متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
3 اینچ 2 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
6,777,550
0
 
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.5

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
1,842,670
0
 
1/2 اینچ 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
1,880,460
0
 
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
10,415,490
0
 
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
3/4 اینچ 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
2,267,890
0
 
3/4 اینچ 2.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
2,362,390
0
 
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
2,990,100
0
 
1 اینچ 2.5 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
2,669,730
0
 
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
208,260
0
 
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
249,550
0
 
1/2 اینچ 2.5 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
2,142,900
0
 
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
3/4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
208,260
0
 
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
249,550
0
 
3/4 اینچ 2.5 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
2,491,750
0
 
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
247,710
0
 
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
247,710
0
 
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
247,710
0
 
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری DIN2440 بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
3,986,790
0
 
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
247,710
0
 
2 اینچ 2.5 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
5,581,510
0
 
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
247,710
0
 
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
6,976,890
0
 
1/2 3 اینچ 2.5 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
9,104,660
0
 
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
3 اینچ 2.5 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
7,475,230
0
 
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
5 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
5 اینچ 2.5 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
12,957,070
0
 
6 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
6 اینچ 2.5 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
14,683,490
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.8

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
1,965,140
0
 
1/4 1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
2 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
6,236,700
0
 
1/2 1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
4,724,780
0
 
3 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
8,788,080
0
 
1/4 1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
4,299,550
0
 
1 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
3,260,100
0
 
1/2 اینچ 2.8 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
2,135,780
0
 
3/4 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
2,456,890
0
 
1/2 2.8 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
2,145,050
0
 
1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
4 اینچ 2.8 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
11,150,460
0
 
1/2 اینچ 2.8 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
277,530
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.9

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3/4 اینچ 2.9 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
2,759,270
0
 
2 اینچ 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
275,230
0
 
3/4 اینچ 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
277,530
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 3

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 1/4 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
1 اینچ 3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
275,230
0
 
5 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
14,741,290
0
 
4 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
12,000,920
0
 
1/4 1 اینچ 3 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
4,784,150
0
 
1/2 1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
5,339,000
0
 
4 اینچ 3 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
12,458,720
0
 
3 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
9,401,840
0
 
6 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
17,954,130
0
 
1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
3,590,830
0
 
1 اینچ 3 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
3,588,120
0
 
3 اینچ 3 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
10,166,320
0
 
1/4 1 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
4,535,780
0
 
2 1/2 اینچ 3 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
8,372,260
0
 
1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
1/2 1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
1/2 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
1/2 1 اینچ 3 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
5,681,180
0
 
1 1/4 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
1 1/4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
2 اینچ 3 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
6,628,040
0
 
2 اینچ 3 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
6,628,040
0
 
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
3 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
3 اینچ 3 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
10,166,320
0
 
4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
4 اینچ 3 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
12,757,730
0
 
5 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
5 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
5 اینچ 3 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
15,448,810
0
 
6 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
6 اینچ 3 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
17,353,220
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.3

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 3.3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
275,230
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.5

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
11,433,950
0
 
1/2 1 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
3 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
10,913,770
0
 
2 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
4 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
13,843,580
0
 
2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
7,795,880
0
 
2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
7,700,920
0
 
1/2 2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
9,166,060
0
 
3 اینچ 3.5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
12,359,050
0
 
2 1/2 اینچ 3.5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
10,365,660
0
 
1/2 2 اینچ 3.5 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
9,355,050
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.6

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/4 1 اینچ 3.6 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
275,230
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.7

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/4 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
5,735,880
0
 
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
6,756,430
0
 
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
275,230
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.9

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 2 اینچ 3.9 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
11,433,950
0
 
2 اینچ 3.9 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
8,882,570
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 4

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
4 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
16,536,700
0
 
4 4 شاخه 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
17,292,670
0
 
5 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
20,127,530
0
 
4 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
16,489,450
0
 
3 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
12,756,890
0
 
3 1/2 اینچ 4 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
17,442,210
0
 
2 اینچ 4 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
8,365,140
0
 
3 4 6 متری تست گاز API بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
12,756,890
0
 
3 اینچ 4 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
14,153,110
0
 
1/2 2 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
10,913,770
0
 
6 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
24,757,800
0
 
6 اینچ 4 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
26,910,830
0
 
2 1/2 اینچ 4 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
12,159,710
0
 
2 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
1/2 2 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
3 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
3 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
4 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
4 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
4 اینچ 4 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
18,438,900
0
 
5 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
250,460
0
 
5 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
5 اینچ 4 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
20,467,890
0
 
6 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
256,890
0
 
6 اینچ 4 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 5

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
4 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
240,370
0
 
6 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
240,370
0
 
5 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
240,370
0
 
6 اینچ 5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
35,881,110
0
 
1/2 2 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
240,370
0
 
4 اینچ 5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
24,419,090
0
 
3 اینچ 5 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
19,435,600
0
 
3 اینچ 5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
240,370
0
 
5 اینچ 5 6 متری - بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
28,477,070
0
 

قیمت لوله درزدار ضخامت 6

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
240,370
0
 
4 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
240,370
0
 
6 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
240,370
0
 
5 اینچ 6 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
36,877,800
0
 
5 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
240,370
0
 
4 اینچ 6 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
31,591,750
0
 
6 اینچ 6 6 متری صنعتی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
40,366,240
0
 
1/2 2 اینچ 6 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
240,370
0

قیمت لوله گاز خانگی

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
24,757,800
0
 
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
1 1/4 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
5 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
14,741,290
0
 
5 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
20,127,530
0
 
6 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1401/8/14
17,954,130
0
 
1/2 1 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
1/4 1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
2 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0
 
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
262,390
0

ــــــــــــ با خیال راحت خرید کنید ــــــــــــ

 در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با یکی از شماره های زیر  تماس بگیرید
آدرس: بازارآهن شادآباد،خ مدائن،تقاطع بلوار طاووس،نبش مجتمع صنعتی جبارزاده،پلاک۴۵
شماره تماس:
۰۲۱۶۶۱۳۹۲۵۰
۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۱ ۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۲ ۰۹۱۲۲۸۲۰۸۹۷ ۰۹۱۲۸۸۲۰۷۹۸ ۰۹۱۲۸۳۸۰۶۷۵
شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
یک‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دوشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
سه‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
چهارشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
پنج‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
جمعه
۱۰:۰۰ - ۱۴:۳۰
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آهن سداد می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین