در حال بارگذاری فایل ...
اپ آهن سداددسترسی آسان‌تر
ورق سیـاه

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمتها و آگاهی از تخفیفات با شماره های دفتر فروش آهن سداد تماس بگیرید.

قیمتهای اعلام شده امروز

ورق سیاه 2

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
197,710
0
 
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
193,120
0
 

ورق سیاه 3

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/8/14
202,300
+0.9%
 
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/8/14
197,710
+2.4%
 
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
204,130
0
 
1000*2000 گیلان شيت بنگاه تهران 1401/8/14
213,770
0
 
2500*1250 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
200,460
0
 
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
193,120
0
 

ورق سیاه 4

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/8/14
197,710
+2.4%
 
1000*2000 گیلان شیت بنگاه تهران 1401/8/14
213,770
0
 
1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
202,300
0
 
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
197,710
0
 
1500*3000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
186,700
0
 
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
193,120
0
 

ورق سیاه 5

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/8/14
211,470
0
 
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/8/14
191,290
+1.5%
 
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
208,720
0
 
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
188,540
0
 

ورق سیاه 6

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/8/14
204,130
+0.4%
 
1000*2000 گیلان شيت بنگاه تهران 1401/8/14
177,710
0
 
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
188,540
0
 
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
200,460
+3.8%
 

ورق سیاه 8

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/8/14
191,290
+1.5%
 
2000*6000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
358,260
0
 
6000*1250 گیلان شيت بنگاه تهران 1401/8/14
177,530
0
 
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
188,540
0
 
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
198,630
+2.9%
 

ورق سیاه 10

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1250 گیلان رول کارخانه 1401/8/14
169,730
0
 
6000*1200 قطعات شیت کارخانه 1401/8/14
178,450
0
 
6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 1401/8/14
178,450
0
 
1000 گیلان رول کارخانه 1401/8/14
167,890
0
 
6000*1000 گیلان شیت بنگاه تهران 1401/8/14
172,940
0
 
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/8/14
191,290
+1.5%
 
12000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
235,330
0
 
6000*1250 گیلان شیت بنگاه تهران 1401/8/14
173,400
0
 
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
198,630
+2.9%
 
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
188,540
0
 
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
235,330
0
 

ورق سیاه 12

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1000 گیلان رول کارخانه 1401/8/14
167,890
0
 
6000*1000 گیلان شیت بنگاه تهران 1401/8/14
172,940
0
 
1250 گیلان رول کارخانه 1401/8/14
169,730
0
 
6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 1401/8/14
178,450
0
 
6000*1250 گیلان شیت بنگاه تهران 1401/8/14
173,400
0
 
6000*1200 قطعات شیت کارخانه 1401/8/14
178,450
0
 
1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1401/8/14
191,290
+1.5%
 
12000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
235,330
0
 
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
188,540
0
 
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
198,630
+2.9%
 
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
235,330
0
 

ورق سیاه 15

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1000 نورد اصفهان فابریک بنگاه تهران 1401/8/14
184,410
0
 
1250 گیلان رول کارخانه 1401/8/14
169,730
0
 
6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 1401/8/14
178,450
0
 
6000*1200 قطعات شیت کارخانه 1401/8/14
178,450
0
 
6000*1250 گیلان شیت بنگاه تهران 1401/8/14
173,400
0
 
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
178,900
0
 
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
197,250
0
 
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
197,250
0
 
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
206,890
0
 
6000*1500 فولاد مبارکه فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
200,460
+3.8%
 
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/8/14
188,540
0
 
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
251,840
0
 

ورق سیاه 20

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1000 نورد اصفهان فابریک بنگاه تهران 1401/8/14
184,410
0
 
6000*1250 خرم آباد فابریک بنگاه تهران 1401/8/14
183,490
0
 
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
178,900
0
 
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
194,960
0
 
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
197,250
0
 
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
204,130
0
 
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
235,330
0
 

ورق سیاه 25

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1000 نورد اصفهان فابریک بنگاه تهران 1401/8/14
184,410
0
 
6000*1250 خرم آباد فابریک بنگاه تهران 1401/8/14
183,490
0
 
12000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
233,490
0
 
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
178,900
0
 
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
194,960
0
 
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
197,250
0
 
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
204,130
0
 
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
233,490
0
 

ورق سیاه 30

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1250 خرم آباد فابریک بنگاه تهران 1401/8/14
189,000
0
 
6000*1000 نورد اصفهان فابریک بنگاه تهران 1401/8/14
184,410
0
 
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
178,900
0
 
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
194,960
0
 
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
197,250
0
 
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
213,310
0
 
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
244,500
0
 

ورق سیاه 35

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
178,900
0
 
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
194,960
0
 
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
197,250
0
 
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
206,060
0
 
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
228,900
0
 

ورق سیاه 40

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*1250 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
178,900
0
 
6000*1250 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
195,050
0
 
6000*1500 کاویان فابريك کارخانه 1401/8/14
197,250
0
 
6000*1500 کاویان فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
206,060
0
 
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
234,410
0
 

ورق سیاه 45

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
226,150
0
 

ورق سیاه 50

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
239,000
0
 

ورق سیاه 60

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
239,000
0
 

ورق سیاه 70

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
252,850
0
 

ورق سیاه 80

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/8/14
252,850
0

ــــــــــــ با خیال راحت خرید کنید ــــــــــــ
 در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با یکی از شماره های زیر  تماس بگیرید

آدرس: بازارآهن شادآباد،خ مدائن،تقاطع بلوار طاووس،نبش مجتمع صنعتی جبارزاده،پلاک۴۵
شماره تماس:
۰۲۱۶۶۱۳۹۲۵۰
۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۱ ۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۲ ۰۹۱۲۲۸۲۰۸۹۷ ۰۹۱۲۸۸۲۰۷۹۸ ۰۹۱۲۸۳۸۰۶۷۵
شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
یک‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دوشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
سه‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
چهارشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
پنج‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
جمعه
۱۰:۰۰ - ۱۴:۳۰
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آهن سداد می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین