در حال بارگذاری فایل ...
اپ آهن سداددسترسی آسان‌تر
قیمت بروز میلگرد

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمتها و آگاهی از تخفیفات با شماره های دفتر فروش آهن سداد تماس بگیرید.

لیست قیمت میلگردهای آجدار

 قیمت میلگردهای ساده در انتهای صفحه

میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه 12 متری A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 1401/8/14
156,430
0
 
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 1401/8/14
154,590
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 1401/8/14
154,590
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 1401/8/14
151,840
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 1401/8/14
151,840
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 1401/8/14
151,840
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 1401/8/14
151,840
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 1401/8/14
151,840
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 1401/8/14
151,840
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 1401/8/14
151,840
0
 

میلگرد آجدار ابهر

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه 12 متری A2 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/8/14
145,420
+0.3%
 
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/8/14
143,120
+0.3%
 
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/8/14
144,960
+0.3%
 
12 شاخه 12 متری A2 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/8/14
143,580
+0.3%
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/8/14
144,960
+0.3%
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/8/14
143,580
+0.3%
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/8/14
143,580
+0.3%
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/8/14
143,580
+0.3%
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/8/14
143,580
+0.3%
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/8/14
143,580
+0.3%
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/8/14
143,580
+0.3%
 

میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه 12 متری A2 کارخانه راد همدان کیلوگرم 1401/8/14
162,800
0
 
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه راد همدان کیلوگرم 1401/8/14
160,510
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 1401/8/14
157,300
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 1401/8/14
156,380
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 1401/8/14
156,380
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 1401/8/14
156,380
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 1401/8/14
156,380
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 1401/8/14
156,380
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 1401/8/14
156,840
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 1401/8/14
156,840
0
 

میلگرد آجدار حدید سیرجان

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه 12 متری A2 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 1401/8/14
161,930
0
 
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 1401/8/14
160,100
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 1401/8/14
160,100
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 1401/8/14
156,430
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 1401/8/14
156,430
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 1401/8/14
156,430
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 1401/8/14
156,430
0
 

میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم 1401/8/14
152,300
+1.2%
 
10 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم 1401/8/14
146,790
+1.3%
 
12 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم 1401/8/14
146,790
+1.3%
 
14 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم 1401/8/14
144,960
+1.3%
 
16 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم 1401/8/14
144,960
+1.3%
 
18 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن آرمان آسیا کیلوگرم 1401/8/14
144,960
+1.3%
 

میلگرد آجدار پردیس

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم 1401/8/14
144,040
+0.6%
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم 1401/8/14
144,040
+0.6%
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم 1401/8/14
144,040
+0.6%
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم 1401/8/14
144,040
+0.6%
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم 1401/8/14
144,040
+0.6%
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم 1401/8/14
144,040
+0.6%
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم 1401/8/14
145,880
+0.6%
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه پردیس کیلوگرم 1401/8/14
145,880
+0.6%
 

قیمت های اعلام شده روزهای پیشین

 نمایش قیمت با ارزش افزوده
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد آجدار میانه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 1401/8/12
150,460
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 1401/8/12
149,550
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 1401/8/12
149,550
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 1401/8/12
146,340
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 1401/8/12
147,710
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 1401/8/12
146,340
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 1401/8/12
146,340
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 

میلگرد آجدار نیشابور

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
148,350
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
14 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
150,460
+1.5%
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
16 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
150,460
+1.5%
 
18 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
150,460
+1.5%
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
20 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
150,460
+1.5%
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
22 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
150,460
+1.5%
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
25 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
150,460
+1.5%
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
28 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
150,460
+1.5%
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 1401/8/12
146,700
0
 

میلگرد آجدار آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه 12 متری A2 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
151,840
0
 
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
151,840
0
 
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
150,000
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
150,000
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 

میلگرد آجدار امیرکبیر

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
146,340
0
 
12 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
150,000
+0.9%
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
146,340
0
 
14 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
145,880
+1.3%
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
144,040
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
144,040
0
 
16 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
145,880
+1.3%
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
144,040
0
 
18 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
145,880
+1.3%
 
20 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
145,880
+1.3%
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
144,040
0
 
22 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
145,880
+1.3%
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
144,040
0
 
25 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
145,880
+1.3%
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
144,040
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
145,880
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 1401/8/12
145,880
0
 

میلگرد آجدار فایکو

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 1401/8/12
146,430
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 1401/8/12
146,060
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 1401/8/12
140,830
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 1401/8/12
140,830
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 1401/8/12
140,830
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 1401/8/12
140,830
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 1401/8/12
140,830
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 1401/8/12
140,830
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 1401/8/12
140,830
0
 

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 1401/8/12
144,040
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 1401/8/12
141,750
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 1401/8/12
141,750
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 1401/8/12
139,910
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 1401/8/12
139,910
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 1401/8/12
139,910
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 1401/8/12
139,910
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 1401/8/12
139,910
0
 

میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 1401/8/12
161,010
0
 
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 1401/8/12
151,840
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 1401/8/12
149,090
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 1401/8/12
145,690
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 1401/8/12
145,690
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 1401/8/12
144,500
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 1401/8/12
144,500
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 1401/8/12
144,500
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 1401/8/12
144,500
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 1401/8/12
144,500
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 1401/8/12
146,340
0
 

میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 1401/8/12
153,310
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 1401/8/12
152,300
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 1401/8/12
146,790
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 1401/8/12
146,790
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 1401/8/12
146,790
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 1401/8/12
146,790
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 1401/8/12
146,790
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 1401/8/12
146,790
0
 

میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه 12 متری A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 1401/8/12
154,130
0
 
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 1401/8/12
151,380
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 1401/8/12
151,380
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 1401/8/12
145,420
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 1401/8/12
145,420
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 1401/8/12
145,420
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 1401/8/12
145,420
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 1401/8/12
145,420
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 1401/8/12
145,420
0
 

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه A2 بنگاه تهران آناهیتا گیلان کیلوگرم 1401/8/12
155,970
-0.6%
 
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 1401/8/12
154,130
-0.6%
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 1401/8/12
154,130
-0.6%
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 1401/8/12
150,460
-0.6%
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 1401/8/12
150,460
-0.6%
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 1401/8/12
150,460
-0.6%
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 1401/8/12
150,460
-0.6%
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 1401/8/12
150,460
-0.6%
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 1401/8/12
150,460
-0.6%
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 1401/8/12
150,460
-0.6%
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 1401/8/12
150,460
-0.6%
 

میلگرد آجدار کاشان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 1401/8/12
150,920
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 1401/8/12
150,920
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 1401/8/12
150,920
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 1401/8/12
150,920
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 1401/8/12
150,920
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 1401/8/12
150,920
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم 1401/8/12
150,920
0
 

میلگرد آجدار قائم

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم 1401/8/12
144,040
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم 1401/8/12
143,580
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم 1401/8/12
143,580
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم 1401/8/12
143,580
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم 1401/8/12
143,580
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم 1401/8/12
143,580
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم 1401/8/12
143,580
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم 1401/8/12
143,580
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم 1401/8/12
143,580
0
 

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه 12 متری A3 کارخانه نورد گرم سمنان کیلوگرم 1401/8/12
155,970
0
 
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه نورد گرم سمنان کیلوگرم 1401/8/12
145,880
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه نورد گرم سمنان کیلوگرم 1401/8/12
138,540
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه نورد گرم سمنان کیلوگرم 1401/8/12
150,000
0
 

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
150,000
0
 
8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
153,670
0
 
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
151,840
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 1401/8/12
148,170
0
 

میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب و نورد کرمان کیلوگرم 1401/8/12
138,540
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب و نورد کرمان کیلوگرم 1401/8/12
138,540
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب و نورد کرمان کیلوگرم 1401/8/12
137,620
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب و نورد کرمان کیلوگرم 1401/8/12
137,620
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب و نورد کرمان کیلوگرم 1401/8/12
137,620
0
 

میلگرد آجدار درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 1401/8/12
147,250
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 1401/8/12
147,250
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 1401/8/12
147,250
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 1401/8/12
147,250
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 1401/8/12
147,250
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 1401/8/12
147,250
0
 

میلگرد آجدار کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 1401/8/12
142,670
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 1401/8/12
142,670
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 1401/8/12
141,290
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 1401/8/12
141,290
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 1401/8/12
141,290
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 1401/8/12
141,290
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 1401/8/12
141,290
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 1401/8/12
141,290
0
 

میلگرد آجدار ابرکوه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 1401/8/12
145,420
0
 
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 1401/8/12
143,580
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 1401/8/12
141,290
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 1401/8/12
141,290
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 1401/8/12
140,370
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 1401/8/12
140,370
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 1401/8/12
140,370
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 1401/8/12
140,370
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 1401/8/12
140,370
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 1401/8/12
140,370
0
 

میلگرد آجدار حسن رود

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 شاخه 12 متری A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 1401/8/12
154,590
+0.3%
 
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 1401/8/12
150,000
+0.3%
 
12 شاخه 12 متری A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 1401/8/12
147,250
+0.3%
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 1401/8/12
144,500
+0.3%
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 1401/8/12
144,500
+0.3%
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 1401/8/12
144,500
+0.3%
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 1401/8/12
144,500
+0.3%
 

میلگرد آجدار بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 1401/8/12
139,910
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 1401/8/12
139,910
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 1401/8/12
139,910
0
 

میلگرد آجدار هیربد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 1401/8/12
144,960
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 1401/8/12
143,120
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 1401/8/12
143,120
0
 
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 1401/8/12
142,670
0
 
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 1401/8/12
142,670
0
 
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 1401/8/12
142,670
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 1401/8/12
142,670
0
 

میلگرد آجدار فولاد ثامن

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه فولاد ثامن کیلوگرم 1401/8/12
143,580
0
 
12 شاخه 12 متری A2 کارخانه فولاد ثامن کیلوگرم 1401/8/12
143,580
0
 

میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 1401/8/12
150,460
0
 
12 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 1401/8/12
148,630
0
 
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 1401/8/12
147,250
0
 
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 1401/8/12
146,790
0
 
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 1401/8/12
146,790
0
 
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 1401/8/12
147,250
0
 
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 1401/8/12
147,250
0
 
 

ــــــــــــ با خیال راحت خرید کنید ــــــــــــ

 .در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با یکی از شماره های زیر  تماس بگیرید

آدرس: بازارآهن شادآباد،خ مدائن،تقاطع بلوار طاووس،نبش مجتمع صنعتی جبارزاده،پلاک۴۵
شماره تماس:
۰۲۱۶۶۱۳۹۲۵۰
۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۱ ۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۲ ۰۹۱۲۲۸۲۰۸۹۷ ۰۹۱۲۸۸۲۰۷۹۸ ۰۹۱۲۸۳۸۰۶۷۵
شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
یک‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دوشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
سه‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
چهارشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
پنج‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
جمعه
۱۰:۰۰ - ۱۴:۳۰
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آهن سداد می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین