در حال بارگذاری فایل ...
اپ آهن سداددسترسی آسان‌تر
انواع نبشی

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمتها و آگاهی از تخفیفات با شماره های دفتر فروش آهن سداد تماس بگیرید.

قیمت های اعلام شده امروز

قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
152,300
0
 
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
149,550
+0.6%
 
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
163,310
+1.1%
 
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
152,300
+0.6%
 
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
159,640
-1.7%
 
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
151,380
0
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
151,380
0
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
159,640
+0.6%
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
152,300
+0.6%
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
159,640
+0.6%
 
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
149,550
+0.6%
 
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
156,890
-0.6%
 
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
156,890
-0.6%
 
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
149,550
+0.6%
 
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
158,720
+0.6%
 
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
148,630
0
 
150*150 15 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
247,710
-4.3%
 

قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
168,810
-4.2%
 
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
166,980
+1.7%
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
158,720
+1.2%
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
158,720
+1.2%
 
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
157,800
-3.9%
 
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
158,720
-4.4%
 

قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
165,140
0
 
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
161,470
0
 
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
161,470
0
 
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
162,390
0
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
160,560
0
 
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
159,640
0
 
50*50 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
166,060
0
 
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
159,640
0
 
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
159,640
0
 

قیمت نبشی صنایع فولاد کوهپایه

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
167,890
0
 
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
164,780
0
 
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
162,570
0
 

قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
168,810
+4.0%
 
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
164,230
+1.1%
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
164,230
+1.1%
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
164,230
+1.1%
 
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
164,230
+2.9%
 

قیمت نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
158,720
+0.6%
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
158,720
+0.6%
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
158,720
+0.6%
 

قیمت نبشی فولاد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
159,180
+0.9%
 
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
154,130
+0.3%
 
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
155,970
-0.6%
 
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
159,180
+0.9%
 
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
154,130
+0.6%
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
159,180
+0.9%
 
50*50 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
166,980
+1.7%
 
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
159,640
+0.6%
 
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
160,560
+0.6%
 
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
164,230
+0.8%
 
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
163,310
+0.9%
 

قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
158,720
-1.7%
 

قیمت نبشی زنجان

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
158,720
-1.1%
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
158,720
+0.6%
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
158,720
+0.6%
 

قیمت های اعلام شده روزهای پیشین

 نمایش قیمت با ارزش افزوده
خروجی اکسل
چاپ

قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
160,560
0
 
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
161,470
0
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
160,100
0
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
160,100
0
 
80*80 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
158,260
0
 
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
160,100
0
 
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
158,260
0
 
100*100 10 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
158,260
0
 

قیمت نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
159,640
0
 
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
159,640
0
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
159,640
0
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
159,640
0
 
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
159,640
0
 
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
159,640
0
 

قیمت نبشی آونگان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
147,710
0
 
80 *80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
147,710
0
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
150,460
0
 
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
147,710
0
 

قیمت نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
150,460
0
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
150,460
0
 
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
150,460
0
 

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
163,220
0
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
160,460
0
 
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
159,550
0
 
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
161,380
0
 
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
161,380
0
 
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
177,990
0
 
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
161,380
0
 

قیمت نبشی ماهان ذوب

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
151,380
0
 

قیمت نبشی نستا

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
158,720
0
 

قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
151,380
0
 

قیمت نبشی زنجان

آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
150,460
0
 
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
150,460
0
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
150,460
0
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
150,460
0
 
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
150,460
0
 
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
150,460
0
 
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/12
150,460
0

ــــــــــــ با خیال راحت خرید کنید ــــــــــــ
 در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با یکی از شماره های زیر  تماس بگیرید

آدرس: بازارآهن شادآباد،خ مدائن،تقاطع بلوار طاووس،نبش مجتمع صنعتی جبارزاده،پلاک۴۵
شماره تماس:
۰۲۱۶۶۱۳۹۲۵۰
۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۱ ۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۲ ۰۹۱۲۲۸۲۰۸۹۷ ۰۹۱۲۸۸۲۰۷۹۸ ۰۹۱۲۸۳۸۰۶۷۵
شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
یک‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دوشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
سه‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
چهارشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
پنج‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
جمعه
۱۰:۰۰ - ۱۴:۳۰
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آهن سداد می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین